Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
biglove
Reposted fromjasminum jasminum viainherownway inherownway
biglove
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viainherownway inherownway
biglove
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viainherownway inherownway
biglove
Reposted fromsoupersonn soupersonn viainherownway inherownway
9683 f8d6 500

br0kenpetal:

Instagram: br0kenpetal

biglove

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaeternaljourney eternaljourney
biglove
biglove
7082 2caf
biglove
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
biglove
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul
biglove
8403 18dd 500
biglove
3967 e8b7
Reposted fromnyaako nyaako viacotarsky cotarsky

March 06 2017

biglove
Reposted fromzielono zielono viacotarsky cotarsky

February 21 2017

biglove
2494 2550 500
biglove

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viamagdanestor magdanestor
biglove
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viarudaizia rudaizia
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viajobi jobi
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl