Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

biglove
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
biglove
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viacotarsky cotarsky
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viatoniewszystko toniewszystko

March 20 2017

biglove
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 18 2017

biglove
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaunmadebeds unmadebeds

March 14 2017

0859 93fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa
biglove
3592 892c
Reposted fromkrzysk krzysk viawrazliwa wrazliwa

March 12 2017

biglove
biglove
1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9511 38f3
biglove
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
biglove
1886 b467 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaseaoflove seaoflove
biglove
2650 17be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafallintotime fallintotime
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaunmadebeds unmadebeds
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
biglove
Reposted fromjasminum jasminum viainherownway inherownway
biglove
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl